Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διοίκηση της Allargo S.A. Η χρήση των σελίδων Διαδικτύου της Allargo S.A. είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων της συγκεκριμένης χώρας που ισχύουν για την Allargo S.A.. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματά τους.

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η Allargo S.A. έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, η μετάδοση δεδομένων που βασίζεται στο Διαδίκτυο μπορεί καταρχήν να έχει κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για τον λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μας μεταφέρει προσωπικά δεδομένα μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Allargo S.A. βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) Προσωπικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί («υποκείμενο δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) Υποκείμενο δεδομένων

Υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία.

γ) Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

ε) Προφίλ

Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

στ) Ψευδωνυμοποίηση

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

η) Εκτελών την επεξεργασία

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

θ) Παραλήπτης

Παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ι) Τρίτο μέρος

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ια) Συναίνεση

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία ο ίδιος, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αυτόν.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων είναι οι εξής.


Όνομα εταιρείας: ALLARGO Tourism, Transport, Commercial and Services SA
Διεύθυνση: Επιμενίδου 42, ΤΚ 71202, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
Τηλ.: 2810 302 277
E-mail: info@allargo.gr

3. Όνομα και διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας έχει ως εξής.


Όνομα: Ιωάννης Μ. Χριστοδουλάκης
Τηλ.: 6945 157 886

Οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας για όλες τις ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

4. Cookie

Οι ιστοσελίδες της Allargo S.A. χρησιμοποιούν cookie. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές Διαδικτύου χρησιμοποιούν cookie. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο cookie ID. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους επισκεπτόμενους ιστότοπους και στους διακομιστές να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Χρησιμοποιώντας cookie, η Allargo S.A. μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες. Τα cookie μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και, συνεπώς, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookie ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

5. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Συλλέγονται μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι αποκαλούμενοι referrers), (4) το υπο-ιστότοποι, (5) η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο του Διαδικτύου, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματά μας τεχνολογίας πληροφοριών.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, η Allargo S.A. δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Μάλλον, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για (1) σωστή προβολή του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και διαφήμισή του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπου, και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, η Allargo S.A. αναλύει στατιστικά ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας δεδομένων της επιχείρησής μας και τη διασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

6. Εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία

Σε αυτόν τον ιστότοπο, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και πότε παραγγέλλεται το ενημερωτικό δελτίο από τον υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η Allargo S.A. ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις επιχειρηματικές προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα e-mail επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί από ένα υποκείμενο των δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικού δελτίου, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία double opt-in. Αυτό το e-mail επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί η (πιθανή) κακή χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία και επομένως εξυπηρετεί τον σκοπό της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή την εν λόγω εγγραφή, όπως αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση τροποποιήσεων στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για ανάκληση της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να το κοινοποιήσετε στον υπεύθυνου επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Ανίχνευση ενημερωτικών δελτίων

Το ενημερωτικό δελτίο της Allargo S.A. περιέχει τα επονομαζόμενα tracking pixels. Τα tracking pixels είναι ένα μικρογραφικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια e-mail, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών εκστρατειών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο tracking pixel, η Allargo S.A. μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα υποκείμενο δεδομένων και ποιους συνδέσμους στο e-mail επισκέφθηκαν τα υποκείμενα των δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα tracking pixels που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνου επεξεργασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων ακόμη καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη ξεχωριστή δήλωση συγκατάθεσης που εκδόθηκε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνου επεξεργασίας. Η Allargo S.A. θεωρεί αυτόματα την απεγγραφή από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνου επεξεργασίας μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνου επεξεργασίας αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στον βαθμό που αυτό παρέχεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος, ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται συνήθως ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής,
 • την ύπαρξη δικαιώματος να ζητηθεί από τον υπεύθυνου επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή αντίρρηση σε τέτοια επεξεργασία,
 • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, και όπου δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την Allargo S.A., μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της Allargo S.A. διασφαλίζει αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής ικανοποιείται αμέσως.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπεύθυνους επεξεργασίας οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας υπάλληλος της Allargo S.A. θα ρυθμίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά τον περιορισμό αντί της χρήσης τους.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας παρακάμπτουν τους λόγους του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την Allargo S.A., μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της Allargo S.A. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Θα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του τον ΓΚΠΔ ή το στοιχείο α του άρθρου 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, ή με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ, και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν δεν το κάνει επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Allargo S.A.

ζ) Δικαίωμα ένστασης

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε ή στ του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

Η Allargo S.A. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που παρακάμπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν η Allargo S.A. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για τέτοιου είδους μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην Allargo S.A. στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η Allargo S.A. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από την Allargo S.A. για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Allargo S.A. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ελεύθερα στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και παρά την οδηγία 2002/58/EΚ, να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει εξίσου σημαντικά, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν είναι εξουσιοδοτημένη από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο επίσης προβλέπει καθορίζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Allargo S.A. εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Allargo S.A.

θ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την προστασία δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Allargo S.A.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματωμένα στοιχεία του εταιρικού Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και τη δικτύωση μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ιρλανδία.

Με κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον υπεύθυνου επεξεργασίας και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (πρόσθετα Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι θα σας ζητηθεί αυτόματα να πραγματοποιήσετε λήψη της εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Είναι δυνατή η πρόσβαση σε επισκόπηση όλων των Plug-ins στο Facebook στον σύνδεσμο https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για τον συγκεκριμένο υπο-δικτυακό τόπο του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων—και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο—ποιον συγκεκριμένο δευτερεύων ιστότοπο του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. στο κουμπί «Μου αρέσει» ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, όποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Facebook προτού πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η υπηρεσία ανάλυσης ιστού είναι η συλλογή, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεται ένα άτομο (ο λεγόμενος referrer), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Τα αναλυτικά στοιχεία Ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Για την υπηρεσία ανάλυσης ιστού μέσω του Google Analytics ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την εφαρμογή «_gat. _anonymizeIp». Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές, που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας, και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο για εμάς.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookie επεξηγείται ανωτέρω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε επίσκεψη σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στο οποίο ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Στοιχείο Google Analytics για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και διακανονισμού προμηθειών προς την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί την Google, μεταξύ άλλων, για να κατανοεί την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργεί διακανονισμούς προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και, συνεπώς, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookie που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια. Για τον σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σελίδων του Διαδικτύου δεν μπορούν να μεταδοθούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί αργότερα, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει ξανά τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Το Google Analytics επεξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Twitter. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν τα λεγόμενα «tweets», π.χ. σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται και στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter σάς επιτρέπει να απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtag, συνδέσμων ή retweets.

Η εταιρεία λειτουργίας του Twitter είναι η Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Με κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνου επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (πλήκτρο Twitter), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου του Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα Twitter είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι η αναμετάδοση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να επιτρέψει στους χρήστες μας να εισαγάγουν αυτόν τον ιστότοπο στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter εντοπίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της σελίδας μας στο Διαδίκτυο επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Twitter και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Twitter εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Twitter λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter τη στιγμή της επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Twitter προτού πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Twitter βρίσκονται στον σύνδεσμο https://twitter.com/privacy?lang=en.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους δημιουργούς βίντεο να ορίζουν βίντεο κλιπ και σε άλλους χρήστες δωρεάν, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, κριτική και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της πύλης Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Με κάθε επίσκεψη σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνου επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να λάβετε στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη σε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της επίσκεψης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση ενδέχεται να αποτραπεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό YouTube πριν από την επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube, διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

15. Νομική βάση για την επεξεργασία

Αρθ. 6 παράγραφο 1 στοιχ. α, ο ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συναίνεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν απαιτούνται εργασίες επεξεργασίας για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθ. 6(1) στοιχ.γ ΓΚΠΔ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθ. 6(1) στοιχ.δ ΓΚΠΔ. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες επεξεργασίες είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας(αιτιολογική σκέψη 47 Πρόταση 2 ΓΚΠΔ).

16. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας είναι να ασκούμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

17. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη σύμβασης.

18. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. Πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από τον νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο). Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση ότι το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων. Προτού παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από νόμο ή σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

19. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.